„Jak posunout Česko od ekonomiky levné pracovní síly ke znalostní ekonomice.“

Zkrácený projev prezidenta Pavla na konferenci „reVize Česka 2024.“

Rozšířeně vyšel projev v Hospodářských novinách ZDE.

🇨🇿 „Naše země v posledních 35 letech prošla výraznou proměnou. A šlo o proměnu nejen společenskou, ale byla to i velice silná ekonomická proměna. Výkon ekonomiky měřený reálným HDP se prakticky zdvojnásobil. Díky tomu se výrazně proměnila i kvalita života v naší zemi. Ale nebylo to jen samotnou ekonomickou transformací. Je nezpochybnitelné, že za velkou část našeho ekonomického i sociálního úspěchu vděčíme našemu vstupu do NATO a především do EU.“

🇨🇿 „Zároveň je také ale zřejmé, že naše ekonomika postupně vyčerpává svůj dosavadní růstový potenciál, který byl dosud především závislý na přílivu zahraničních investic a relativně levné pracovní síle.“

Opoziční smlouva, jeden ze symbolů pokleslosti a nevýkonnosti tuzemské politiky. Václav Klaus jako předseda ODS burcuje voliče, aby nenechali vyhrát ČSSD, s níž se ihned po volbách spojil.

🇨🇿 „To už se ale dnes stává minulostí, protože s tím, jak náš stát bohatne, ekonomika roste, roste i mzdová hladina a současně tu často není dostupná pracovní síla kvůli napjatému trhu práce.“

🇨🇿 „Další prosperita by měla být založena na znalostní ekonomice a tvorbě vysoké přidané hodnoty. Cestou k takové ekonomice je navýšení investic, a to především v několika klíčových oblastech: infrastruktura, energetika, vzdělávání, věda a výzkum. Přispěje ale také kvalitní regionální politika.“

🇨🇿 „Při cestách regiony často mluvím s občany o jejich problémech a je až zarážející, jak se témata opakují. A některá z nich, anebo možná všechna, přímo, nebo nepřímo souvisí s ekonomikou. Zvláště v těch oblastech, které nazýváme periferními, ať už geograficky, nebo jako místa, která jsou na okraji ekonomického rozvoje.“

🇨🇿 „Lidi trápí v podstatě stejné problémy. Je to kvalita dopravní infrastruktury, nedostatek lékařů, většinou v odbornostech pediatrů, stomatologů, ale také praktických lékařů. Je to špatné připojení k internetu, případně nízká kvalita vzdělávacího systému.“

🇨🇿 „Mnozí mladí lidé proto místo toho, aby v těchto regionech zůstávali, hledají svoji budoucnost v prosperujících centrech. V těchto oblastech ČR mají lidé často pocit, že z ekonomické transformace těžily jen některé části naší země. Že se na ně zapomnělo.“

Tohle je svět, který naštěstí naší dobrou volbou zmizel. Zmizel prezident, který byl a dosud je hlásnou troubou ruské – A TEDY NEPŘÁTELSKÉ – propagandy

🇨🇿 „Frustrace těchto lidí se prohlubuje, proměňují se jejich hodnoty a politické preference. Často se potom stávají snadnou kořistí populistů, případně různých manipulátorů a dezinformátorů.“

🇨🇿 „Výstavbu naší silniční i železniční sítě jsme zanedbali. Kvalitní dopravní sítě mohou propojit naše úspěšné regiony s těmi, které za nimi zatím zaostávají. Napojí nás na už vybudované dopravní sítě u našich sousedů. Usnadní cestování občanů za prací, zefektivní trh práce i trh bydlení. A jistě se tak zvýší i atraktivita Česka pro zahraniční investory.“

🇨🇿 „Kromě dopravní infrastruktury potřebuje moderní ekonomika také digitální dálnice a sítě. Ty mají tu vlastnost, že mohou prolamovat hranice mezi regiony, zeměmi, ale také celými kontinenty. Na jejich rozvoj se proto musíme stále víc zaměřovat.“

🇨🇿 „Mnozí mladí lidé by dnes rádi žili v těch částech země, kde je hezká příroda, nižší životní náklady a lepší prostředí pro život. Jejich digitální byznys by jim to i umožňoval. Ale jednou z překážek je stále nedostatečná síť vysokorychlostního internetu.“

🇨🇿 „V posledních letech si naši občané prošli obtížnými časy. Projevila se citlivost naší ekonomiky na výkyvy cen energií. Je proto v našem zájmu smysluplně investovat do dlouhodobě bezpečné energetické infrastruktury, která zajistí stabilní a ekonomicky přijatelné dodávky energií. Je důležité vést intenzivní debatu o podobě našeho budoucího energetického mixu tak, abychom udrželi konkurenceschopnost našeho průmyslu a zároveň dostáli našim klimatickým závazkům.“

… je to tak. A je na nás, ukázat co největšímu počtu lidí, proč je pro nás bytostně důležité, tento střet absolvovat na západní straně.

🇨🇿 „Budoucnost připravujeme pro mladou generaci, pro naše děti, a měli bychom jim proto zajistit kvalitní vzdělání a co nejlepší přípravu na dynamický pracovní trh, který je čeká. Začít je třeba již u předškolního vzdělávání. Jeho nedostatečná kapacita brzdí naši ekonomiku již dnes a negativně ovlivňuje plánování rodičovství i trh práce.“

🇨🇿 „Musíme identifikovat příčiny a zvolit řešení na zastavení trendu rostoucího podílu žáků, kteří předčasně opouštějí vzdělávací systém již na nízké úrovni. Je také třeba navýšit kapacity SŠ se všeobecným maturitním vzděláváním tak, aby lépe odpovídaly vyšší poptávce po tomto typu studia i naši ambici stát se znalostní ekonomikou.“

🇨🇿 „Česko má ve srovnání s ostatními vyspělými zeměmi relativně nízký počet absolventů terciárního vzdělání. Bohužel stále platí, že silnějším ukazatelem, zda mladý člověk absolvuje vysokou školu, je sociálně-ekonomický status jeho rodiny než samotné studijní předpoklady. Pomoci může i lepší finanční podpora studentů, aby se studium stalo přístupnějším i pro ty, kteří si ho dnes mnohdy nemohou dovolit.“

🇨🇿 „Je třeba změnit náš přístup ke vzdělávání, abychom se posunuli od stále převládající výuky encyklopedických znalostí k výuce kreativního a kritického myšlení. Naše vzdělání musí děti a studenty vybavit pro budoucnost, kterou charakterizuje rychlý technologický vývoj s proměnlivou a obtížnou předvídatelností.“

🇨🇿 „V takových podmínkách budou klíčem úspěchu flexibilita, originalita, analytické myšlení, schopnost komunikace, digitální dovednosti, ale také odvaha dělat občas chyby.“

🇨🇿 „Zatímco v minulosti bylo běžné, že se člověk věnoval jedné práci, dnes lidé stále častěji mění kariéru v průběhu života. I proto se musíme zaměřit na to, abychom vytvořili komplexní a kvalitní systém celoživotního vzdělávání adekvátní potřebám 21. století. A hlavně abychom společnost přesvědčili, že celoživotní vzdělávání je něco tak samozřejmého jako péče o naše vlastní zdraví.“

🇨🇿 „Se vzděláváním úzce souvisí oblast vědy, výzkumu a inovací. I tady máme oproti jiným vyspělým státům značný deficit. Ekonomicky úspěšné země investují výrazně vyšší část svých prostředků do vědy a výzkumu než 2 % HDP, kterých jsme dosáhli u nás. Důležitá není jen finanční stránka. Abychom se stali ekonomikou s vysokou přidanou hodnotou, potřebujeme lépe propojit akademický a firemní sektor a být schopni rychle přinášet výsledky výzkumu do praxe.“

🇨🇿 „Proměna naší ekonomiky je klíčovou výzvou. Ekonomický růst, založený na vyšší produktivitě, nám pomůže zmírnit důsledky negativního demografického vývoje, který se bude v příštích dekádách prohlubovat. Se stárnutím populace přirozeně porostou i výdaje na zdravotní a sociální péči.“

🇨🇿 „Pokud se nám podaří zvýšit produktivitu práce při současném zefektivnění našeho zdravotního a sociálního systému, bude jednodušší tyto systémy i nadále ufinancovat a zajistit jejich dostupnost.“

🇨🇿 „K uskutečnění této ekonomické vize je potřeba jak politická odvaha, tak i podpora veřejnosti a firem. Soukromý sektor hraje v tomto úsilí zásadní roli. Od rozvoje infrastruktury přes poskytování investic až po vývoj a inovace. Formulace společných strategií a vizí je ale jen začátkem tohoto procesu. Rozhodně s ním nemůžeme skončit.“

🏇 Rozdíl ve snaze přispět společnosti je mezi Zemanem i Klausem na jedné straně a Pavlem na straně druhé, nebetyčný. Zaplaťpánbůh.

Na druhou stranu je i tato „zpráva o stavu země“ informací pro nás, že politická reprezentace (a nejde zdaleka jen o tuto vládu) neodvádí v dlouhodobém měřítku úplně efektivní práci, k čemuž bychom ji ale měli tlačit my.

Tím, že jako voliči budeme odměňovat snahu a práci, namísto hlasitosti na sociálních sítích.

Podpořte provoz této stránky

Tuto stránku jste zresuscitovali Vy, kteří přispíváte, abych mohl udržet v práci snížený úvazek a mohl vytvářet a sdílet její obsah. Visegradský jezdec není Karel Paták, ale jsme to my všichni.

Díky!

Pokud vás stránka Visegradský jezdec zaujala a rádi byste přispěli na její provoz, můžete ji podpořit prostřednictvím služby Donio.cz nebo na transparentní účet číslo 2301923262 / 2010.

Všem dárcům samozřejmě mnohokrát děkuji

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh