Školství na perifériích země jako popelka

Jeden z dílů Aktuálně.cz, mapující stav naší země, tentokrát zaměřený na školství v regionech.

ℹ️ Jednou z příčin stagnace Česka je i dlouhodobě neřešený stav, kdy periferie země, vnější i vnitřní, nemají adekvátní možnosti zajistit kvalitní vzdělání pro své děti a studenty, stejně jako pro jejich pedagogy.

ℹ️ Špatné vzdělání dává místním horší podmínky při hledání práce a roste tak další neperspektivní generace.

Česká republika, zejména právě díky periferním oblastem, patří mezi sedm zemí OECD, v nichž je míra závislosti dosaženého vzdělání na rodinném původu nejsilnější.

ℹ️ Mluví starosta Chebu Antonín Jalovec (Volba pro město Cheb). „Dostat sem učitele nebo lékaře je složité, i když mu dáme byt jako pobídku,“ říká. Chybí tu pro ně zajímavá a dobře placená pracovní místa, a každodenní dojíždění je bez dálnice obtížné. Partneři příchozích by na místě těžko hledali uplatnění.

ℹ️ Ve srovnávacích testech PISA považovaných za nejdůležitější mezinárodní šetření výsledků vzdělávání dosahují žáci z Karlovarského a Ústeckého kraje výsledků na úrovni Bulharska a Malajsie. Bohatší kraje se drží evropského nadprůměru a Praha je na úrovni nejvyspělejších ekonomik. 

ℹ️ Oblasti o nichž mluvíme jsou obecně chudší, než většina ostatních v ČR, s často koncentrovanou chudobou do sídlišť, ubytoven a vyloučených lokalit.

Děti z chudého prostředí mají dvakrát až třikrát větší pravděpodobnost, že budou mít potíže ve škole, pokud se často stěhují nebo bydlí na ubytovnách a v azylových domech. Když zkrátka žijete v rozpadající se rodině s nestabilním a nevyhovujícím bydlením, s rodiči v exekuci, a okolí vás navíc nijak nemotivuje k dosažení vyššího vzdělání, vaše šance jej dosáhnout se přirozeně snižují.

To platí obecně

ℹ️ A právě v takový okamžik by škola měla být záchranným kruhem, který vás vytáhne k lepší budoucnosti. Jenže v chudších krajích ani tohle nefunguje. Školy ze znevýhodněných regionů nedostávají větší finance od státu, aby těmto problémům čelily, a často mají méně peněz od svých obcí a zřizovatelů.

ℹ️  Jenže: sedmnáct % dětí skončí v Karlovarském a Ústeckém kraji u základního vzdělání. „U části populace se k tomu zřejmě přidává i pocit, že aspirovat na vyšší vzdělání nemá v regionu, kde je chudoba historickou konstantou, smysl,“ uvádí sociolog Prokop. 

ℹ️ Slabou úrovní školství tak Česko v daných regionech pěstuje další generace chudých obyvatel, na které zbytek státu doplácí. 

ℹ️ Jak vypočítávají ekonomové Jana Krajčová a Daniel Münich z ekonomického institutu CERGE-EI ve studii Vysoké náklady nízkého vzdělání, žáci s nedostatečnou gramotností mají výrazné problémy s uplatněním. Řešením je lepší vzdělání, pak budou platit daně, místo aby pobírali sociální dávky. Stát a místní úřady také ušetří na prevenci kriminality či léčení nezdravého životního stylu. 

ℹ️ Sociolog Prokop, který se problémem dlouhodobě zabývá, navrhuje kromě zřízení pedagogické fakulty v kraji také program, který by učitele za několikaletou misi v chudých regionech výrazně zaplatil. Osvědčilo se to například ve Francii.

ℹ️ V chudších regionech, jako je ten Karlovarský, chybí i školní psychologové či sociální pedagogové, kteří pomáhají dětem z problémových rodin. Zatímco třeba v Praze má školního psychologa skoro každá škola, v celém Karlovarském kraji, kde je těchto dětí nejvíce, jich působí jen několik. „Chybí tu doučování i pracovníci, kteří by chodili do rodin a snažili se podporovat děti v jejich docházce do školy,“ upozorňuje Prokop ve své studii.

ℹ️ O příčinách málo kvalitního vzdělávání v Karlovarském kraji mluví i Jana Krejsová, jež má na chebské radnici na starosti rozvoj vzdělávání. Region musí zvládat výuku rostoucího počtu žáků s jiným mateřským jazykem než češtinou, například vietnamštinou, ukrajinštinou či mongolštinou, a podporovat děti ze sociálně slabých rodin. Chybí asistenti pedagoga a další podpůrné síly. „Mnohé děti tak předčasně končí školní docházku, na nadané žáky nezbývá čas.“ 

ℹ️ Problémy se ale netýkají jen Karlovarského kraje, jsou tu jen nejviditelnější. V celém Česku chybí podle šetření ministerstva školství z roku 2019 šest tisíc učitelů, alarmující je i vysoký věkový průměr učitelského sboru, 47,2 let. Nejvyšší je opět v Karlovarském kraji, 48,4 roku. 

ℹ️ Ve studii, vypracované pro Nadační fond Eduzměna, je popsáno, jak roste počet žáků s podprůměrnou gramotností, liší se kvalita základních a středních škol, a jak vzdělávací výsledky závisí až ze 45 % na rodinném původu. Průměr zemí OECD přitom činí 30 %, v Polsku, Estonsku či Finsku je dokonce vliv původu zcela zanedbatelný. Rozdíly tu stírá kvalitní a dostupné předškolní vzdělávání, třídy s méně dětmi a větší počet učitelů, asistentů či psychologů. Neznají tu také školy pro děti z vyloučených lokalit, kterých má Česko hodně.

ℹ️ Ředitelům navíc v Česku komplikuje práci velká byrokracie. Zřizovateli škol bývají obce, jimž na radnici chybí lidé, kteří by se vyznali ve školství. Všechny úřední úkony tak často přehazují na ředitele. Školy s přetíženými řediteli a nedostatkem personálu pak nemají na zlepšení sílu.

👍Podle konzervativních propočtů zmiňované studie by zlepšení jejich studijních výsledků v průměru každý rok do konce tohoto století přineslo Česku 18 miliard korun. Každá koruna investovaná do programů včasné péče se přitom až čtyřnásobně vrátí.

👍 Bude to mít i mnoho pozitivních neekonomických dopadů. Jak ukazují zkušenosti ze zahraničí, vzdělávání pozitivně ovlivňuje například postoj k demokracii, politické hodnoty a chování i sociální důvěru a soudržnost.

ℹ️ Kontext: Jen 68 % českých čtvrťáků odpovědělo pozitivně na dotaz, zda chodí rádi do školy, zatímco evropský průměr činí 86 %. Z českých osmáků už jen pouhá polovina uvedla, že chodí do školy ráda. Jen 57 % českých studentů oznámkovalo svou školu jedničkou či dvojkou, zbývajících 43 % sáhlo po horších známkách. Takto nízká sounáležitost se školou se jinde v Evropě nevidí.

Nejčastějším důvodem nespokojenosti žáků je pocit, že obsah výuky jim nebude mimo školu užitečný. 

🏇 Efektivní vzdělávací systém je v zásadě obrazem budoucnosti každé země.

A tady máme zcela jistě co dohánět .

Proč programy podpory v Česku už dávno nefungují?

Ale to je prosté – k tomu se nám nedostává politiků, jejichž zájem na stavu věcí veřejných přesahuje jedno volební období.

Zato návrhy, jak podporu nejslabší části populace osekat, protože jsou populární u části jejich voličů, přichází na světlo takřka pravidelným tempem.

Ve prospěch nás všech to ale není…

(foto viaEDUzin)

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh